Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De levering en de goedkeuring van de goederen wordt geacht in onze magazijnen. De overheveling van de risico’s in dit verband gebeurt bij het verlaten van de werkplaatsen. De bestemmeling draagt het risico van het vervoer zonder waarborg onzerzijds, zelfs bij franco levering. In geval van averijen of ontbrekende goederen, moet de bestemmeling de nodige reserves maken aan de vervoerder alvorens de levering aan te nemen.

2. Na acht dagen na de ontvangst van de goederen wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

3. Behalve uitdrukkelijke aanneming onzerzijds zijn wij niet verantwoordelijk voor de vertraging van leveringen veroorzaakt door het vervoer.

4. Iedere terugzending van goederen zonder ons voorafgaand akkoord wordt door ons geweigerd.

5. De leverings- en uitvoeringstermijnen hebben slechts een aanwijzend karakter. Het niet navolgen van de termijn bepaald in een offerte, op een bestelbon of in een orderbevestiging, kan geen vernietiging van een bestelling of geen eis tot schadevergoeding met zich meebrengen.

6. Onze goederen zijn betaalbaar te Welkenraedt. Elke klacht moet in ons bezit zijn binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Onze leveringen zijn contant betaalbaar, zonder disconto, of overeenkomstig met de voorwaarden vermeld op de rekeningen.
Deze leveringen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de aangerekende bedragen. De onbetaalde rekeningen worden geïncasseerd op kosten van de klant, zonder ingebrekestelling.
In geval van late betaling ten opzichte van de overeengekomen betalingstermijnen, en dit zonder benadeling van ons eigendomsvoorbehoud, zal ons met volle recht een intrest verschuldigd zijn van 12 % per jaar en een conventionele vergoeding van 15 % met een minimum van 75,00 Euro. In geval van geschil is enkel de Handelsrechtbank waarvan wij afhankelijk zijn bevoegd.

7. De geleverde hoeveelheden mogen min of meer 10 % verschillen, zonder dat een klacht of schadevergoeding kan worden ingediend.
De effectief geleverde hoeveelheid zal worden aangerekend.

8. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben altijd de overhand op deze van onze klanten, behoudens ons uitdrukkelijk geschreven akkoord, en zijn steeds van toepassing tegenover de aankoopvoorwaarden van onze klanten, in geval van betwisting.
Elke overeenkomst met onze firma houdt in dat onze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud worden aanvaard ; de algemene en specifieke aankoopvoorwaarden van de andere partij worden automatisch verworpen.

Algemene verkoopsvoorwaarden (PDF)